Dataset extent

Map data © OpenStreetMap contributors

Merenpohjan kovat ja pehmeät alueet 1:250 000

Merenpohjan kovat ja pehmeät alueet 1:250 000 -aineisto täydentää Geologian tutkimuskeskuksen (GTK) tuottamaa merenpohjan maalajiaineistoa alueille, joista ei ole varsinaista kartoitustietoa saatavilla. Aineisto käsittää kaksi luokkaa, kovat ja pehmeät pohjat. Koviin pohjiin luokittuvat maalajit sorasta lohkareisiin sekä kalliopaljastumat ja pehmeisiin pohjiin maalajit liejusta hiekkaan. Malli perustuu GTK:n merigeologiseen kartoitustietoon, Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) ja Metsähallituksen maalajihavaintoihin sekä Vedenalaisen meriluonnon monimuotoisuuden inventointiohjelman (VELMU) tuottamiin ympäristömuuttuja-aineistoihin, erityisesti syvyys- ja pohjan avoimuus –malleihin. Aineistoa on tarkasteltu tilastollisesti ja lopullinen malli perustuu asiantuntijalähtöiseen arvioon sekä mallinnukseen. Aineisto on tarkimmillaan mittakaavassa 1:250 000 ja alle 0.3 km² kokoiset alueet on poistettu. Lopullisesta aineistosta on poistettu suoja-alueille osuva maalajitieto. Vastaavan mittakaavan aineiston, eli EMODnet aineiston, julkaisuun on saatu Puolustusvoimien Pääesikunnalta lupa (AK15246) 28.7.2014.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Last Updated March 31, 2020, 11:09 (EEST)
Created January 28, 2020, 19:37 (EET)
access_constraints
bbox-east-long 27.87
bbox-north-lat 65.85
bbox-south-lat 58.79
bbox-west-long 18.99
contact-email geodata@gtk.fi
coupled-resource
dataset-reference-date publication:2015-09-30
frequency-of-update
guid 4a0df666-3d88-4aa4-ba49-492292433a40
licence Tässä esitetyt Merenpohjan kovat ja pehmeät alueet on määritetty olemassa olevista malleista ja merigeologisesta aineistosta, joiden tarkkuus ja kattavuus vaihtelevat merialueittain ja sisämereltä ulkomerelle, mikä vaikuttaa tulosten oikeellisuuteen. Mallia voi jatkossa kehittää paremmaksi, kun saatavilla on tarkempaa lähtöaineistoa ja laajemmalta alueelta. Malli perustuu aineiston asiantuntijalähtöiseen tilastolliseen tarkasteluun ja on huomioitava, että tilastollisesti mallintamalla tai toisilla kriteereillä ja aineistoilla lopputulos voisi olla jonkin verran erilainen. Malli antaa suuntaa-antavan kuvan dominoivasta pohjamateriaalista tietyllä alueella. Esimerkiksi kovaksi pohjaksi määrittyneellä alueella on todennäköisesti myös hienoaineksen peittämiä altaita, mutta kovan pohjan osuus suhteessa hienoainekseen on silti huomattavan suuri. Tämä merenpohjan rakenteen pienpiirteisyys (~geodiversiteetti) ei välttämättä erotu tällaisesta alueellisen tason aineistosta. Aineisto kertoo merenpohjan kovien ja pehmeiden maalajien esiintymisen vain yleisellä tasolla, eikä se sovellu tarkemman mittakaavan tarkasteluun tai käyttöön esim. merenpohjanrakentamisen edellyttämiin tarkempiin tutkimuksiin tai näytteenoton tausta-aineistoksi. Käytössä on huomioitava, että kyseessä on malli, johon sisältyy epävarmuuksia. Merenpohjan kovat ja pehmeät alueet on parhaimmillaan tarkkuustasolla 1:250 000 ja siitä on poistettu 0.3 km2 pienemmät alueet. Puolustusvoimien suoja-alueiden alle osuva aineisto on poistettu
metadata-date 2020-01-28T14:10:00
metadata-language
progress completed
resource-type dataset
responsible-party Geologian tutkimuskeskus:owner
spatial {"type": "Polygon", "coordinates": [[[18.99, 58.79], [27.87, 58.79], [27.87, 65.85], [18.99, 65.85], [18.99, 58.79]]]}
spatial-data-service-type
spatial-reference-system http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/3067
spatial_harvester True