Dataset extent

Map data © OpenStreetMap contributors

HUB-biotooppiluokittelu

HUB BIOTOOPPILUOKITUS

Karttatasossa on muunnettu VELMU -hankkeen sukellus ja videointiaineisto vuosilta 2004–2017 HELCOM HUB –biotooppiluokituksen mukaisiksi luokiksi. Luokitus helpottaa jäsentämään inventointiaineiston suurta tietomäärää ja sitä voidaan käyttää merialuesuunnittelun tukena. Luokituksen avulla voidaan saada nopeasti käsitys laajallakin alueella esiintyvistä pohjan biotoopeista. Biotoopit on karttatasossa visualisoitu eliöryhmien ja dominoivien lajien mukaan. Luokitus sisältää myös tiedon pohjan substraatista sekä valoisuusoloista. Luokitusta kehitetään biomassalaskujen osalta ja aineistoa päivitetään työn edetessä.


HUB BIOTOPE CLASSIFICATION

The data set shows the VELMU programme dive and video data from years 2004–2017 converted to the HELCOM HUB biotope classification. The classification helps to understand a vast set of information of the inventory data and it can be used to support maritime spatial planning. The classification enables to easily understand the presence of the wide-ranging bottom biotopes. Biotopes have been visualized in the data set by species groups and dominant species. The classification includes also information on the bottom substrate and light conditions. The classification will be developed by the biomass calculations and the data will be updated as the work progresses.


HUB-BIOTOPKLASSIFICERINGSSYSTEM

Kartlagret innehåller video- och dykdata (2004–2017) insamlat inom VELMU-programme, som har klassificerats enligt HELCOM HUB-biotopklassificeringssystemet. Klassificeringen hjälper till att tolka den stora informationsmängden i inventeringsdata på ett sätt som kan utnyttjas vid havsplanering. Med hjälp av klassificeringen kan man få lätt en helhetsbild över förekomsten av undervattensbiotoper, till och mid över rätt vidsträckta områden. Biotoperna är klassificerade enligt de dominerande organismgrupperna och de dominerande arterna. Klassificeringssystemet innehåller också information om bottensubstrat och ljusförhållanden. Klassificeringen kommer att vidareutvecklas vad gäller biomassakalkyleringarna och kartlagret kommer att uppdateras vartefter arbetet fortskrider.

Käyttötarkoitus: Ympäristöhallinnon käyttöön / tehtävien tueksi For the use / support of environmental administration För Miljöförvaltningens bruk / stöd

Lisätietoja / Additional information / Ytterligare information: http://helcom.fi/Lists/Publications/BSEP139.pdf

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Last Updated October 21, 2020, 03:01 (EEST)
Created October 21, 2020, 03:01 (EEST)
access_constraints Aineistoa voi tarkastella VELMU-karttapalvelussa tai rajapinnan kautta. The Data set is viewable in the VELMU map service or through the interface. Materialet kan granskas via VELMU- karttjänsten eller via gränssnittet. ©Metsähallitus © DCW Lähde: Metsähallitus
bbox-east-long 27.940924
bbox-north-lat 65.822629
bbox-south-lat 59.430502
bbox-west-long 17.879231
contact-email matti.sahla@metsa.fi
coupled-resource
dataset-reference-date publication:2016-08-30; revision:2019-05-27
frequency-of-update
guid {E0001193-53A2-4CA3-B849-753621E51A69}
licence
metadata-date 2020-09-23
metadata-language fin
progress
resource-type dataset
responsible-party Metsähallitus / Matti Sahla:originator
spatial {"type": "Polygon", "coordinates": [[[17.879231, 59.430502], [27.940924, 59.430502], [27.940924, 65.822629], [17.879231, 65.822629], [17.879231, 59.430502]]]}
spatial-data-service-type
spatial-reference-system
spatial_harvester True