Aineiston laajuus

VELMU lajihavainnot

VELMU LAJIHAVAINNOT

Aineisto sisältää suuren joukon lajihavaintotietoja, jotka on kerätty Velmu-ohjelmassa sekä Ahvenanmaalla Husön biologisen aseman tutkimuksissa 2002-2015 ja Åbo Akademin erilliskartoituksissa 2017-2018. Lajihavainnot on ryhmitelty eliöryhmittäin: putkilokasvit, levät, vesisammalet, pohjaeläimet ja bakteerit ja ne on esitetty lajien suomenkielisillä nimillä. Aineisto sisältää lajihavainnon lisäksi näytteenottoajankohdan, näytteenottomenetelmän sekä lajin peittävyysprosenttiarvion (0,1–100 %). Jos lajin peittävyyttä ei ole voitu arvioida luotettavasti sukelluksen aikana tai videokuvalta, on peittävyysarvoksi merkitty 0,001, mikä tarkoittaa lajin olevan läsnä kartoituspisteessä. Aineisto sisältää vain osan Velmussa havaituista lajeista, mutta kaikki Velmu-ohjelmassa havaitut lajit löytyvät liitetiedoston listalta. Osa lajihavainnoista on ilmoitettu lajitasolla ja osa sukutasolla johtuen siitä, että osaa lajeista ei ole kyetty tunnistamaan lajilleen perustuen pelkkään videoaineistoon. Lajiryhmät esitetään karttapalvelussa erilaisilla symboleilla. Lisätietoja Velmusta löytyy Velmun internetsivuilta https://www.ymparisto.fi/fi/luonto-vesistot-ja-meri/luonnon-monimuotoisuus/suojelu-ja-tutkimusohjelmat/velmu-ohjelma.


VELMU SPECIES OBSERVATIONS

The data set includes great number of species observations collected in the Velmu programme, the Åland Island's marine vegetation data from the years 2002–2015 and species observations from the Åland Islands marine mapping in 2017–2018. The species observations have been grouped to the following groups: vascular plants, algae, water mosses, sessile bottom fauna, and bacteria by their scientific names. The data set includes the species information as well as sampling date, method, and the coverage percentage (0.1–100 %). If the coverage could not have been defined truthfully during diving or from the videos the coverage has been set to 0.001 which means that the species is present. The data set includes only part of the observed species in Velmu programme but the complete list of the species can be found as an attachment. Part of the species is shown in species level and other part in genus level because some species are not possible to identify reliably to the species level from the videos. Species groups are shown in the Velmu map service by different symbols and colors. Additional information on the Velmu programme from the webpage https://www.ymparisto.fi/en/nature-waters-and-seas/natural-diversity/conservation-and-research-programmes/velmu-programme.


VELMU ARTOBSERVATIONER

Kartlagret innehåller en stor del av artobservationerna som observerats under Velmu-programmet, Ålands marina vegetationsdata från åren 2002–2015 och Ålands marina karteringsdata från åren 2017-2018. Artobservationerna har grupperats enligt organismgrupp: kärlväxter, alger, vattenmossor, bottendjur och bakterier och de är presenterade enligt de finska artnamnen. Kartlagret innehåller förutom artobservationen information över karteringstidpunkten, karteringsmetoden och artens täckningsgrad (0,1–100 %). Om artens täckningsgrad under karteringstillfället inte har kunnat estimeras, har observationen fått täckningsgraden 0,001, vilket tyder på att arten har observerats på denna punkt. Kartlagret innehåller endast ett urval av arterna som observerats under Velmu-programmet, men alla observerade arterna finns listade i den bifogade filen. En del av artobservationerna visas på artnivå och en del på genusnivå, för att en del arter inte har identifierats på artnivå från videomaterialet. Organismgrupperna presenteras i karttjänsten med olika symboler. Mera information om Velmu hittas på Velmus hemsida https://www.ymparisto.fi/en/nature-waters-and-seas/natural-diversity/conservation-and-research-programmes/velmu-programme (på engelska).

Käyttötarkoitus / Intended use / Avsedd användning: Ympäristöhallinnon käyttöön / tehtävien tueksi
For the use / support of environmental administration
För Miljöförvaltningens bruk / stöd

Lisätietoja: https://geoportal.ymparisto.fi/meta/julkinen/dokumentit/VELMU_lajihavainnot.pdf

Data ja resurssit

Lisätietoja

Kenttä Arvo
Viimeksi päivitetty maaliskuu 14, 2024, 03:05 (EET)
Luotu helmikuu 11, 2023, 03:03 (EET)
access_constraints Aineistoa voi tarkastella Velmu-karttapalvelussa tai rajapinnan kautta. The Data set is viewable in the Velmu map service or through the interface. Materialet kan granskas via Velmu-karttjänsten eller via gränssnittet. ©Syke ©Metsähallitus Lähde: Syke
bbox-east-long 27.940924
bbox-north-lat 65.822629
bbox-south-lat 59.430502
bbox-west-long 17.879231
contact-email syke.velmudata@syke.fi
coupled-resource
dataset-reference-date publication:2015-11-26; revision:2020-05-26; revision:2020-11-17; revision:2021-05-18; revision:2022-05-17; revision:2022-11-29
frequency-of-update
guid {C3C7C925-5872-4C30-A824-8F723BE3ABC8}
licence
metadata-date 2024-03-01
metadata-language fin
progress
resource-type dataset
responsible-party Suomen ympäristökeskus:originator
spatial {"type": "Polygon", "coordinates": [[[17.879231, 59.430502], [27.940924, 59.430502], [27.940924, 65.822629], [17.879231, 65.822629], [17.879231, 59.430502]]]}
spatial-data-service-type
spatial-reference-system
spatial_harvester True