Aineiston laajuus

Map data © OpenStreetMap contributors

Nannut-luokittelu

NANNUT-LUOKITTELU

Nannut-työkalu perustuu Martin Snickarsin NANNUT – hankkeessa kehittämään, makrokasvillisuuteen ja sinisimpukoihin keskittyvään menetelmään. Luokittelussa on käytetty Velmu-ohjelmassa kerättyjä video- ja sukellushavaintoja. Luokittelun tarkoitus on tarjota havaintoaineistosta jalostettua avainyhteisökohtaista tietoa paikallistason suunnittelun ja päätöksenteon tueksi.

Nannut-luokittelu koostuu kahdesta erityyppisestä aineistosta: avainyhteisöjä sekä yhteisöarvotusta kuvaavista pistetiedostoista. Avainyhteisöaineisto kertoo kullekin kartoituspisteelle lajihavaintojen perusteella määritetyn yhteisöluokan luokittelussa käytettyjen kriteerien mukaisesti. Aineistossa käytetyt yhteisöt ovat rakkohauru-, punalevä-, sinisimpukka-, näkinpartaislevä-, putkilokasvi- ja vesisammalyhteisöt. Pisteen kuuluminen tiettyyn yhteisöön perustuu tässä luokittelussa vallitsevaan lajiryhmään tai kahden lajiryhmän yhdistelmään. Jos pisteellä ei ole yhtä tai kahta selkeää valtalajia, on kyseessä sekayhteisö. Avainyhteisöjen arvoluokitusaineisto taas kertoo yhteisöjen arvon (asteikolla 0-5), joka on määritetty erityisten kriteerien perusteella, jotka on kerrottu myös aineiston attribuuttitaulukossa. Molemmat aineistot on jaettu erikseen sukellus- ja videohavaintoihin.


NANNUT CLASSIFICATION

The Nannut tool is based on a method focusing on macro vegetation and blue mussels developed by Martin Snickars for the NANNUT project. Dive and video samplings in the Gulf of Finland and the Finnish Archipelago Sea collected in the VELMU programme were used for the classification. The tool provides key community based information from the VELMU species observations for local scale planning and decision making.

The Nannut classification consists of two different types of data: key communities and the value of a community. Key community data shows the community class derived from the species observations on a site by classification criteria. Used communities are bladderwrack, blue mussel, Charophyta, vascular plants and aquatic mosses. To be included in one community the species observations on a sampling site have to build a community or a mixture of two communities. If there is not one or two clear dominant species in the sampling site the result of the classification is a mixed community. In the value of a community each community has a value (scale 0-5) which has been determined by special criteria also told in the attribute table. Both data sets have been divided into dive and video samples.


NANNUT KLASSIFICERING

Nannut-verktyget baserar sig på en metod som koncentrerar sig på makrovegetation och blåmusslor och som utvecklats av Martin Snickars under Nannut-projektet. För klassificeringen har video- och dykdata insamlat under VELMU-programmet använts. Meningen med klassificeringen är att erbjuda bearbetad information av nyckelorganismsamhällen, som stöd för lokal planering och beslutsfattande.

Nannut-klassificeringen består av två olika typer av punktdata: en som beskriver nyckelsamhällen och en som beskriver en värdering av samhället. Nyckelsamhällesdata visar för varje inventeringspunkt det klassificerade organismsamhället, enligt kriterier som använts i klassificeringen. Samhällen som används i klassificeringen är blåstångs-, rödalg-, blåmussel-, kransalgs-, kärlväxts- och vattenmossamhällen. En punkt tillhör in denna klassifikation ett visst samhälle, beroende på den dominerande artgruppen eller en kombination av artgrupper. Om ingen grupp dominerar, så klassas punkten som ett blandsamhälle. Värdeklassificeringen av nyckelsamhällen visar ett värde (0-5) för samhället, som baserar sig på vissa kriterier. Info över dessa finns i datats attributtabell. Båda kartlagrena är indelade i video- och dykdata.

Käyttötarkoitus: Ympäristöhallinnon käyttöön / tehtävien tueksi For the use / support of environmental administration För Miljöförvaltningens bruk / stöd

Lisätietoja: https://geoportal.ymparisto.fi/meta/julkinen/dokumentit/Nannut_luokittelu_Metatieto.pdf

Data ja resurssit

Lisätietoja

Kenttä Arvo
Viimeksi päivitetty helmikuu 11, 2023, 03:02 (EET)
Luotu helmikuu 11, 2023, 03:02 (EET)
access_constraints Aineistoa voi tarkastella VELMU-karttapalvelussa tai rajapinnan kautta. The Data set is viewable in the VELMU map service or through the interface. Materialet kan granskas via VELMU- karttjänsten eller via gränssnittet. ©SYKE ©Ely-keskus Lähde: SYKE, ELY-keskukset
bbox-east-long 27.801447
bbox-north-lat 62.063339
bbox-south-lat 59.649367
bbox-west-long 20.504277
contact-email syke.velmudata@syke.fi
coupled-resource
dataset-reference-date publication:2016-02-25
frequency-of-update
guid {F60E6BF7-9BC6-476D-8102-2E310A204BE0}
licence
metadata-date 2020-11-26
metadata-language fin
progress
resource-type dataset
responsible-party Suomen ympäristökeskus:pointOfContact
spatial {"type": "Polygon", "coordinates": [[[20.504277, 59.649367], [27.801447, 59.649367], [27.801447, 62.063339], [20.504277, 62.063339], [20.504277, 59.649367]]]}
spatial-data-service-type
spatial-reference-system
spatial_harvester True