Aineiston laajuus

Map data © OpenStreetMap contributors

Jokisuistot

JOKISUISTOT (1130)

Aineisto käsittää luontodirektiivin vuoden 2019 raportoinnissa käytetyt jokisuistojen luontotyyppiaineistot. Jokisuistojen kuviotieto pyrittiin rajaamaan Airaksisen ja Karttusen N2000 luontotyyppioppaan (2001) kuvausten ja N2000 luontotyyppien inventointiohjeen mukaisesti (versio 6, 2016). Rajaukset toteutettiin ensin koko Suomen rannikon kattavasti asiantuntijaryhmässä, jonka jälkeen rajaukset tarkastettiin ja korjattiin aluekohtaisesti Metsähallituksen aluemeribiologien avulla. Aineistoa täydennettiin vuonna 2018 lisäämällä jokisuistoihin vuoden 2013 raportoinnissa käytetyn pisteaineiston kohteita, jotka rajattiin vuonna 2016 käytetyllä menetelmällä polygoneiksi.


ESTUARIER (1130)

Datalagret innehåller naturtypsdata som användes under 2019 rapporteringen av Habitatdirektivet. Polygondatat över estuarier avgränsades enligt beskrivningarna i guiden över N2000 naturtyperna (Airaksinen and Karttunen 2001) och inventeringsguiden av N2000 naturtyper (version 6, 2016). Avgränsningarna gjordes först preliminärt för hela finska kusten inom en expertgrupp. Efter det granskades och korrigerades avgränsningarna med hjälp av Forststyrelsens regionala marinbiologer. Datat uppdaterades 2018 för att inkludera objekt från rapporteringen år 2013.


RIVER ESTUARIES (1130)

The data includes the estuary habitat data used in the 2019 reporting of the Habitats Directive. The estuary / delta polygons have been created by following the descriptions of N2000 Habitat type guide (2001) by Airaksinen and Karttunen as well as N2000 habitat type inventory program (version 6, 2016). The outlining was done first along the whole Finnish coast in an expert group followed by observing and correcting locally with the help of regional marine biologists from the Parks and Wildlife Finland. The data set was amended in 2018 to include sites reported in 2013.

Käyttötarkoitus: Ympäristöhallinnon käyttöön / tehtävien tueksi For the use / support of environmental administration För Miljöförvaltningens bruk / stöd

Lisätietoja: https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/41087/Ymp%C3%A4rist%C3%B6opas_46_(2.%20painos).pdf?sequence=1 NATURA 2000 -LUONTOTYYPPIEN INVENTOINTIOHJE (2016), SYKE & Metsähallitus. Versio 6, 28.1.2016

Data ja resurssit

Lisätietoja

Kenttä Arvo
Viimeksi päivitetty helmikuu 11, 2023, 03:02 (EET)
Luotu helmikuu 11, 2023, 03:02 (EET)
access_constraints Aineistoa voi tarkastella VELMU-karttapalvelussa tai rajapinnan kautta. The Data set is viewable in the VELMU map service or through the interface. Materialet kan granskas via VELMU- karttjänsten eller via gränssnittet. ©SYKE © DCW Lähde: SYKE
bbox-east-long 27
bbox-north-lat 68
bbox-south-lat 59
bbox-west-long 17
contact-email kirjaamo@metsa.fi
coupled-resource
dataset-reference-date revision:2020-05-26
frequency-of-update
guid {5B7F87B2-F082-4081-B653-3AEF12446C9E}
licence
metadata-date 2020-09-23
metadata-language fin
progress
resource-type dataset
responsible-party Metsähallitus:originator
spatial {"type": "Polygon", "coordinates": [[[17.0, 59.0], [27.0, 59.0], [27.0, 68.0], [17.0, 68.0], [17.0, 59.0]]]}
spatial-data-service-type
spatial-reference-system
spatial_harvester True