Aineiston laajuus

Map data © OpenStreetMap contributors

Meriluontotyypit

Meriluontotyypit -aineisto käsittää Vedenalaisen meriluonnon monimuotoisuuden inventointiohjelman (VELMU) puitteissa keväällä 2015 tehdyn mallinnustyön. Työ tehtiin yhteistyössä Geologian tutkimuskeskuksen (GTK) ja Åbo Akademin (ÅA) välillä. Työssä mallinnettiin Luontodirektiivin liitteen I meriluontotyyppejä: riutat (1170) ja vedenalaiset hiekkasärkät (1110). Edellä mainitut luontotyypit on määritelty merenpohjan maalajin ja topografisen muodon perusteella ja ne voivat olla päällekkäisiä keskenään. Tavoitteena oli tuottaa parhaaseen saatavilla olevaan tietoon perustuen kattavat kartat riuttojen ja hiekkasärkkien esiintymisalueista koko Suomen merialueella. Luontotyyppien määrityksessä käytettävistä kriteereistä käytiin keskustelua luontotyypeistä vastaavien tahojen kanssa ja hyödynnettiin Natura luontotyyppien inventointiohjetta (versio 5.1), jossa määritetään Luontotyyppiopasta (Airaksinen & Karttunen 2001) tarkempia kriteereitä vedenalaisten luontotyyppien rajaukseen.
Eri kriteerien ja testianalyysien perusteella päätettiin mallintaa seuraavia kokonaisuuksia: - Potentiaaliset kallioriutat - pienialaisia kohteita, joilla todennäköisesti esiintyy riuttoja. - Potentiaaliset kallioriuttaympäristöt - laajempia alueita, joiden sisällä todennäköisesti esiintyy riuttoja - Potentiaaliset hiekkasärkät - pienialaisia kohteita, joilla todennäköisesti esiintyy hiekkasärkkiä - Potentiaaliset hiekkasärkkäympäristöt - laajempia alueita, joilta voi todennäköisesti löytää hiekkasärkkiä Suoja-alueiden alueelle osuneet luontotyypit on poistettu aineistosta.

Data ja resurssit

Lisätietoja

Kenttä Arvo
Viimeksi päivitetty maaliskuu 31, 2020, 11:07 (EEST)
Luotu tammikuu 27, 2020, 17:02 (EET)
access_constraints http://tupa.gtk.fi/paikkatieto/lisenssi/gtk_peruslisenssi_1.pdf
bbox-east-long 27.86
bbox-north-lat 65.80
bbox-south-lat 59.40
bbox-west-long 19.20
contact-email geodata@gtk.fi
coupled-resource
dataset-reference-date publication:2015-05-01
frequency-of-update
guid ddf66715-bf82-4f39-b0e7-118af325083e
licence Tässä esitetyt luontotyypit on määritetty olemassa olevista malleista ja aineistosta, joiden tarkkuus ja kattavuus vaihtelevat merialueittain ja sisämereltä ulkomerelle, mikä vaikuttaa tulosten oikeellisuuteen. Luontotyyppien määrityskriteerit (esim. laajuus, kaltevuus, korkeusero, mataluus) eivät ole määrityshetkellä vielä tarkoin säädellyt ja tässä määritys on tehty sekä olemassa olevan aineiston että tutkijalähtöisen arvion perusteella. On huomioitava, että joilla toisilla numeerisilla kriteereillä tulos voisi olla erilainen. Pohjanmuotojen määrityksessä käytetyt analyysisäteet vaikuttavat lopputulokseen ja tässä käytetyt analyysisäteet eivät mahdollista kaikkien kohoumien määritystä, esim. laaja-alaiset kohoumat. Mukana voi olla joitain mahdollisesti virheellisiä luontotyyppejä, esim. syvien uomien ylärinteet ovat paikoin luokittuneet potentiaalisiksi riutoiksi (erityisesti Saaristomeri). Lisäksi luontotyypit menevät päällekkäin, sillä sama alue voi olla määritetty potentiaaliseksi riutaksi, hiekkasärkäksi sekä luokkaan ulkosaariston luodot ja saaret. Tarkkaa geologista aineistoa on saatavilla vain rajatulta alueilta, joten tässä on arvioitu kohouman päämaalaji olemassa olevan aineiston perusteella ja tulos on yleistävä. Puolustusvoimien suoja-alueiden alle osuva aineisto on poistettu. Aineisto on suuntaa-antava ja sitä ei tulisi käyttää päätöksenteossa ilman alueellista validointia. Aineiston tuottajat (Åbo Akademi, GTK ja VELMU) eivät anna takuita aineiston laadusta, tarkkuudesta ja täydellisyydestä tai sen soveltuvuudesta tiettyyn käyttöön.
metadata-date 2020-01-28T14:13:19
metadata-language
progress completed
resource-type dataset
responsible-party Geologian tutkimuskeskus:owner
spatial {"type": "Polygon", "coordinates": [[[19.2, 59.4], [27.86, 59.4], [27.86, 65.8], [19.2, 65.8], [19.2, 59.4]]]}
spatial-data-service-type
spatial-reference-system http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/3067
spatial_harvester True